01. 07. 2019

Informácie o cezhraničnom zlúčení

Na základe návrhu Zmluvy o cezhraničnom zlúčení sa navrhuje zlúčenie týchto spoločností: Pool & Home s.r.o. (CZ) a Compass Europe s.r.o. (SK)

Slovensko – Senec, 1. 7. 2019

Na základe návrhu Zmluvy o cezhraničnom zlúčení sa navrhuje zlúčenie týchto spoločností:

Pool & Home s.r.o., so sídlom V dědině 60, Telnice 664 59, Česká republika zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, pod číslom C 69970

ako zanikajúca spoločnosť bez likvidácie (ďalej len „Zanikajúca spoločnosť“)

do Compass Europe s.r.o., so sídlom Poľná 4, Senec 903 01, Slovensko, IČO: 35 890 495 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, pod číslom 32168/B, ako nástupnickej spoločnosti (ďalej len „Nástupnícka spoločnosť“).

Zanikajúca a Nástupnícka spoločnosť spolu tiež ako „Zúčastnená spoločnosť“ a/alebo „Zúčastnené spoločnosti“.

Slovenská Zúčastnená spoločnosť si týmto dovoľuje splniť svoju povinnosť a zverejniť na webovom sídle https://www.compasspools.sk, v časti „Informácie o cezhraničnom zlúčení“ informácie, tak ako to stanovuje § 69aa ods. 4 Obchodného zákonníka.

Sídlo Nástupníckej spoločnosti ostáva na území Slovenskej republiky. Štátnym jazykom Nástupníckej spoločnosti bude naďalej slovenský jazyk. Nástupnícka spoločnosť bude mať naďalej formu spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom túto právnu formu spoločnosti upravujú na Slovensku ustanovenia §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka.

Všetci spoločníci Zúčastnených spoločností súhlasili, v súlade s § 218c ods. 5 Obchodného zákonníka a § 11a ods. 2 zákona č. 125/2008 Sb. o premenách obchodných spoločností a družstiev v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o premenách“), s tým, že sa nebudú vyhotovovať predbežné účtovné závierky Zúčastnených spoločností. Z tohto dôvodu tieto predbežné účtovné závierky Zúčastnených spoločností nie sú predmetom zverejnenia na predmetnej webovej stránke ani nie sú sprístupnené k nahliadnutiu v sídlach Zúčastnených spoločností.

Všetci spoločníci slovenskej Zúčastnenej spoločností ďalej, v súlade s § 218a ods. 5 Obchodného zákonníka, súhlasili s tým, že preskúmanie návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení nezávislým expertom a vypracovanie správy nezávislého experta nie je potrebné. Z tohto dôvodu správy nezávislých expertov pre slovenskú Zúčastnenú spoločnosť neboli vypracované, a teda nie sú predmetom zverejnenia ani nie sú sprístupnené k nahliadnutiu v sídle slovenskej Zúčastnenej spoločnosti.

Jediný spoločník Zúčastnenej spoločnosti taktiež súhlasil, v súhlase s § 59q ods. 2) Zákona o premenách, s tým, že nebude vypracovaná akákoľvek správa znalca o cezhraničnom zlúčení. Z tohto dôvodu správa znalca o cezhraničnom zlúčení nie je predmetom zverejnenia ani nie je sprístupnená k nahliadnutiu v sídlach Zúčastnených spoločností.

Všetky dokumenty, ktoré majú byť v zmysle príslušných právnych predpisov zverejnené, resp. poskytnuté k nahliadnutiu, sú zverejnené pod týmto textom a sú uložené a dostupné k nahliadnutiu aj v sídle každej Zúčastnenej spoločnosti.

Podľa ustanovenia § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka splnenie požiadaviek ustanovených pre cezhraničné zlúčenie v prípade slovenskej Zúčastnenej spoločnosti pred zápisom cezhraničného zlúčenia do obchodného registra preskúma notár a vydá o tom osvedčenie podľa osobitného predpisu (ďalej len „Osvedčenie“). Osvedčenie v prípade slovenskej Zúčastnenej spoločností bude vydávať notár: JUDr. Lýdia Kliská Uhrinová, so sídlom notárskeho úradu: Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava tel.: +421 2 526 23 557, +421 911 498 326, lydia.kliskauhrinova@notar.sk

Podľa ustanovenia § 59x Zákona o premenách splnenie požiadaviek ustanovených pre cezhraničné zlúčenie v prípade slovenskej Zúčastnenej spoločnosti pred zápisom cezhraničného zlúčenia do obchodného registra preskúma notár a vydá o tom Osvedčenie. Osvedčenie v prípade českej Zúčastnenej spoločnosti bude vydávať notár: JUDr. Jana Seemanová, se sídlem Na Rybníčku 387/6, 460 07 Liberec III-Jeřáb, tel. +420 485 104 265, info@notarkaseemanova.cz

Tieto informácie boli poskytnuté a zverejnené na tejto webovej stránke konateľmi spoločnosti Compass Europe, s.r.o. a konateľmi spoločností Pool & Home s.r.o. a sú prístupné k nahliadnutiu aj v sídle slovenskej Zúčastnenej spoločnosti.

Dokumenty o cezhraničnom zlúčení na stiahnutie

Smlouva o přeshraničním sloučení

Pool & Home s.r.o účetní uzávěrka 2015

Pool & Home s.r.o účetní uzávěrka 2016

Pool & Home s.r.o auditovaná účetní uzávěrka 2017

Pool & Home s.r.o. auditovaná účetní uzávěrka 2018

 

Compass Europe auditovaná účtovná závierka 2015

Compass Europe auditovaná účtovná závierka 2016

Compass Europe auditovaná účtovná závierka 2017

Compass Europe auditovaná účtovná závierka 2018

BAZÉNOVÁ
KALKULAČKA