01. 07. 2019

Informácie o cezhraničnom zlúčení

Na základe návrhu Zmluvy o cezhraničnom zlúčení sa navrhuje zlúčenie týchto spoločností: Pool & Home s.r.o. (CZ) a Compass Europe s.r.o. (SK)

Slovensko – Senec, 1. 7. 2019

Na základe návrhu Zmluvy o cezhraničnom zlúčení sa navrhuje zlúčenie týchto spoločností:

Pool & Home s.r.o., so sídlom V dědině 60, Telnice 664 59, Česká republika zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, pod číslom C 69970

ako zanikajúca spoločnosť bez likvidácie (ďalej len „Zanikajúca spoločnosť“)

do Compass Europe s.r.o., so sídlom Poľná 4, Senec 903 01, Slovensko, IČO: 35 890 495 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, pod číslom 32168/B, ako nástupnickej spoločnosti (ďalej len „Nástupnícka spoločnosť“).

Zanikajúca a Nástupnícka spoločnosť spolu tiež ako „Zúčastnená spoločnosť“ a/alebo „Zúčastnené spoločnosti“.

Slovenská Zúčastnená spoločnosť si týmto dovoľuje splniť svoju povinnosť a zverejniť na webovom sídle https://www.compasspools.sk, v časti „Informácie o cezhraničnom zlúčení“ informácie, tak ako to stanovuje § 69aa ods. 4 Obchodného zákonníka.

Sídlo Nástupníckej spoločnosti ostáva na území Slovenskej republiky. Štátnym jazykom Nástupníckej spoločnosti bude naďalej slovenský jazyk. Nástupnícka spoločnosť bude mať naďalej formu spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom túto právnu formu spoločnosti upravujú na Slovensku ustanovenia §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka.

Všetci spoločníci Zúčastnených spoločností súhlasili, v súlade s § 218c ods. 5 Obchodného zákonníka a § 11a ods. 2 zákona č. 125/2008 Sb. o premenách obchodných spoločností a družstiev v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o premenách“), s tým, že sa nebudú vyhotovovať predbežné účtovné závierky Zúčastnených spoločností. Z tohto dôvodu tieto predbežné účtovné závierky Zúčastnených spoločností nie sú predmetom zverejnenia na predmetnej webovej stránke ani nie sú sprístupnené k nahliadnutiu v sídlach Zúčastnených spoločností.

Všetci spoločníci slovenskej Zúčastnenej spoločností ďalej, v súlade s § 218a ods. 5 Obchodného zákonníka, súhlasili s tým, že preskúmanie návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení nezávislým expertom a vypracovanie správy nezávislého experta nie je potrebné. Z tohto dôvodu správy nezávislých expertov pre slovenskú Zúčastnenú spoločnosť neboli vypracované, a teda nie sú predmetom zverejnenia ani nie sú sprístupnené k nahliadnutiu v sídle slovenskej Zúčastnenej spoločnosti.

Jediný spoločník Zúčastnenej spoločnosti taktiež súhlasil, v súhlase s § 59q ods. 2) Zákona o premenách, s tým, že nebude vypracovaná akákoľvek správa znalca o cezhraničnom zlúčení. Z tohto dôvodu správa znalca o cezhraničnom zlúčení nie je predmetom zverejnenia ani nie je sprístupnená k nahliadnutiu v sídlach Zúčastnených spoločností.

Všetky dokumenty, ktoré majú byť v zmysle príslušných právnych predpisov zverejnené, resp. poskytnuté k nahliadnutiu, sú zverejnené pod týmto textom a sú uložené a dostupné k nahliadnutiu aj v sídle každej Zúčastnenej spoločnosti.

Podľa ustanovenia § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka splnenie požiadaviek ustanovených pre cezhraničné zlúčenie v prípade slovenskej Zúčastnenej spoločnosti pred zápisom cezhraničného zlúčenia do obchodného registra preskúma notár a vydá o tom osvedčenie podľa osobitného predpisu (ďalej len „Osvedčenie“). Osvedčenie v prípade slovenskej Zúčastnenej spoločností bude vydávať notár: JUDr. Lýdia Kliská Uhrinová, so sídlom notárskeho úradu: Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava tel.: +421 2 526 23 557, +421 911 498 326, lydia.kliskauhrinova@notar.sk

Podľa ustanovenia § 59x Zákona o premenách splnenie požiadaviek ustanovených pre cezhraničné zlúčenie v prípade slovenskej Zúčastnenej spoločnosti pred zápisom cezhraničného zlúčenia do obchodného registra preskúma notár a vydá o tom Osvedčenie. Osvedčenie v prípade českej Zúčastnenej spoločnosti bude vydávať notár: JUDr. Jana Seemanová, se sídlem Na Rybníčku 387/6, 460 07 Liberec III-Jeřáb, tel. +420 485 104 265, info@notarkaseemanova.cz

Tieto informácie boli poskytnuté a zverejnené na tejto webovej stránke konateľmi spoločnosti Compass Europe, s.r.o. a konateľmi spoločností Pool & Home s.r.o. a sú prístupné k nahliadnutiu aj v sídle slovenskej Zúčastnenej spoločnosti.

Dokumenty o cezhraničnom zlúčení na stiahnutie

Smlouva o přeshraničním sloučení

Pool & Home s.r.o účetní uzávěrka 2015

Pool & Home s.r.o účetní uzávěrka 2016

Pool & Home s.r.o auditovaná účetní uzávěrka 2017

Pool & Home s.r.o. auditovaná účetní uzávěrka 2018

 

Compass Europe auditovaná účtovná závierka 2015

Compass Europe auditovaná účtovná závierka 2016

Compass Europe auditovaná účtovná závierka 2017

Compass Europe auditovaná účtovná závierka 2018